Stadgar

fastställda av Rikskonventet i Stockholm den 2 augusti 2008 med ändringar 2010, 2012 och 2016

Förbundets ställning och uppgift

§ 1

Svenska kyrkans lekmannaförbund är en självständig frivilligorganisation inom Svenska kyrkan. Förbundet arbetar i trohet mot Svenska kyrkans bekännelse på församlingsnivå, stiftsnivå och riksnivå.

§ 2

Förbundet har som målsättning

 • att samla kvinnor och män till engagemang och ansvarstagande för kyrkan
 • att främja kristen gemenskap och fördjupa kunskapen om den kristna tron och kyrkans liv
 • att skapa opinion för kristna värderingar i samhället
 • att vara ett forum för samtal inom kyrkan om dess uppgifter och möjligheter
 • att verka för en positiv och engagerande syn på lekmannaskapet och vara en röst för lekmän i Svenska kyrkan.

Medlemskap

§ 3

Den som stödjer förbundets målsättning enligt § 2 kan bli medlem.

§ 4

Medlemskap i förbundet erhålls som regel genom anmälan till lokalavdelning inom förbundet, om sådan finns i församlingen eller pastoratet. Medlemskap kan också erhållas genom anslutning till lekmannagrupp eller genom direkt anslutning till förbundet på stiftsnivå.

Församlingsnivån

§ 5

Lokalavdelning inom förbundet har som regel församling eller pastorat som verksamhetsområde.

Vid årsmöte utses en styrelse som leder verksamheten. Till styrelsen adjungeras om möjligt en församlingspräst eller annan anställd i församlingen.

Årsberättelsen sänds till stiftskonventet för kännedom.

Medlemmar i lekmannaförbundet kan välja att bilda en lekmannagrupp. Gruppen utser en kontaktperson, som samlar in avgiften och svarar för kontakten med stifts- och riksförbund.

§ 6

Lokalavdelningen eller lekmannagruppen skall erbjuda sina medlemmar en varm och uppbyggande kristen gemenskap, där det andliga livet kan fördjupas.

Avdelningen/gruppen skall även i övrigt på församlingsnivå söka förverkliga de mål som anges i § 2.

Strävan bör vara att fler människor skall

 • bli delaktiga i församlingsgemenskapen
 • engageras i församlingsarbetet
 • kunna delta i förnyelsen av gudstjänstlivet
 • kunna påverka kyrkans framtidsfrågor
 • göras medvetna om dopets kallelse att föra ut evangeliet i vardagslivet.

§ 7

Lokalavdelning har rätt att sända två ombud till stiftskonvent och ett ombud till rikskonventet. Har avdelning fler än 50 medlemmar får två ombud utses till rikskonventet. Avdelning redovisar årligen sin medlemsförteckning till förbundsrådet och förmedlar senast den 15 juni medlemsavgifter till stiftskonventskassören. Lokalavdelning har förslagsrätt genom motioner till stifts- och rikskonvent. Motion skall inges till stiftskonventsrådet senast den 1 mars och till förbundsrådet senast den 15 april. Då lokalavdelning upphör lämnas dess tillgångar till stiftskonventsrådet. Medlemmar i lekmannagrupp har rätt att delta i stifts- och rikskonvent men kan inte utse ombud till dessa. Kontaktpersonen redovisar medlemsförteckningen till stiftskonventsrådet. Gruppen har förslagsrätt genom motioner på samma sätt som lokalavdelningen.

Stiftsnivån

§ 8

Ordinarie stiftskonvent äger rum senast den 30 april varje år. Stiftskonventet består av de ombud för lokalavdelningarna som nämns i § 7, jämte den styrelse och övriga som utsetts av föregående års ordinarie stiftskonvent. Förhandlingarna är öppna för alla medlemmar i stiftet.

Stiftskonventet väljer en styrelse (stiftkonventsråd) som på stiftskonventets uppdrag leder förbundets verksamhet på stiftsnivå. Den har ansvar att stödja och stimulera lokalavdelningarnas/gruppernas verksamhet och främja ökad regional samverkan mellan ordförandena i lokalavdelningarna i stiftet och mellan lokalavdelningarna. Stiftkonventsrådet skall även informera direktanslutna medlemmar om verksamheten i stiftet. Till styrelsen adjungeras om möjligt en representant för stiftsledningen. Årsberättelsen sänds till förbundsrådet.

§ 9

Stiftskonventet utser årligen en representant och en ersättare för stiftet i förbundsrådet och ett ombud för stiftet till rikskonventet. Om stiftet har fler än 1000 medlemmar får två ombud med ersättare utses. Stiftsombuden skall anmälas till förbundsrådet senast den 15 maj.

Stiftskonventet har genom motioner förslagsrätt till rikskonventet. Motion från stiftskonventet till rikskonventet inges senast den 15 maj till förbundsrådet. Motion till rikskonventet från en lekmannakår eller medlem i lekmannagrupp skall sändas till förbundsrådet tillsammans med stiftskonventets beslut.

§ 10

I övrigt skall förbundet på stiftsnivå söka förverkliga den målsättning som anges i § 2.

Då stiftsförbund upphör överlämnas dess tillgångar till riksförbundet.

Riksnivån

§ 11

Ordinarie rikskonvent hålls vartannat år på kallelse av förbundsordföranden. Om särskilda skäl finns kan extra rikskonvent sammankallas efter beslut i förbundsrådet. Ledamöter med förslags- och beslutsrätt är de ombud som utsetts av lokalavdelningar och stiftskonvent enligt § 7 och § 9, jämte förbundsrådets ledamöter och övriga valda som utsetts av föregående rikskonvent. Rikskonventets förhandlingar är öppna för alla medlemmar i förbundet. I anslutning till rikskonventet skall anordnas gudstjänster och programinslag för gemenskap, information och inspiration. Dessa program skall vara öppna för allmänt deltagande.

§ 12

Rikskonventets förhandlingar leds av ett presidium som utses av rikskonventet. Förbundsrådet kan utse utskott som förbereder ärenden vid rikskonventet.

Vid rikskonventet skall följande ärenden behandlas:

 • val av presidium
 • val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 • fastställande av röstlängd
 • förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser för två år
 • revisorernas berättelser för två år
 • frågan om ansvarsfrihet
 • fastställande av budget och årsavgift för de närmaste tre verksamhetsåren. Det tredje årets budget är preliminär.
 • föreliggande förslag från förbundsrådet till rikskonventet
 • inkomna motioner
 • val av förbundsordförande och två vice ordförande
 • val av förbundssekreterare och vice förbundssekreterare
 • val av förbundskassör
 • val av valberedning om sju till tio ledamöter, val av sammankallande
 • val av två revisorer jämte ersättare för dessa
 • anmälan av stiftsrepresentanter i förbundsrådet.

Vid personval används vid voteringsbehov röstning med slutna sedlar. Alla beslut i övrigt fattas genom

öppen omröstning och med enkel majoritet, undantag stadgeändring.

§ 13

Förbundsrådet skall yttra sig över motion som inlämnats. Yttrandena och förslag till beslut skall senast fyra veckor före rikskonventet sändas till de anmälda ombuden och publiceras på förbundets hemsida.

§ 14

Förbundets verksamhet på riksnivån leds av förbundsrådet. Detta består av förbundsordförande, första och andra vice förbundsordförande, förbundssekreterare, vice förbundssekreterare och förbundskassör jämte representanter för stiften enligt § 9. Förbundsrådet, som väljs av rikskonventet, börjar sin verksamhet omedelbart efter rikskonventet och arbetar t.o.m. nästa ordinarie rikskonvent. Förbundsrådet har rätt att till sig adjungera andra personer då detta är av vikt för ett ärendes behandling, t.ex. en representant för Svenska kyrkans ledning.

§ 15

Förbundsrådets uppgifter är att

 1. leda förbundets verksamhet på riksnivå
 2. verkställa av rikskonventet fattade beslut
 3. bereda ärenden som skall behandlas av rikskonventet
 4. svara för registrering av förbundets medlemmar
 5. handha förbundets ekonomiska förvaltning, upprätta förslag till budget och fastställa bokslut
 6. till rikskonventet avlämna verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
 7. i samverkan med berört stiftkonventsråd planera och genomföra rikskonvent
 8. utse ersättare vid uppkomna vakanser inom förbundsrådet
 9. ansvara för utgivandet av förbundets tidskrift Lekman i kyrkan
 10. ansvara för förbundsbutiken
 11. utse ansvarig för medlemsregistreringen

Härutöver skall förbundsrådet inom ramen för tillgängliga resurser sträva efter

 • att hålla god kontakt med verksamheten på stifts- och lokalnivå
 • att tillhandahålla tjänster till gagn för denna verksamhet
 • att samverka med andra kristna organisationer och med ideella folkrörelser
 • att på lämpligt sätt hålla medlemmar informerade om förbundets verksamhet och strävanden.

§ 16

Förbundsrådets arbete leds av ett arbetsutskott bestående av förbundsordföranden, förste och andre vice förbundsordförande, förbundssekreteraren, vice förbundssekreteraren och förbundskassören. Mellan förbundsrådets sammanträden får arbetsutskottet besluta i ärenden som framgår av delegationsordning beslutad av förbundsrådet.

Räkenskaper och revision

§ 17

Verksamhetsåret är kalenderår. Räkenskaperna skall vara tillgängliga för revision den 1 mars.

Revisorerna upprättar berättelse för varje år och avlämnar denna till rikskonventet.

Stadgeändring

§ 18

Beslut av ändring av dessa stadgar beslutas av rikskonventet. För beslut krävs likalydande beslut av två på varandra följande rikskonvent eller vid ett rikskonvent med två tredjedels majoritet.

Administrationsregler

§ 19

Administrativa regler fastställs av förbundsrådet.