Om oss

Svenska kyrkans lekmannaförbund är en frivilligorganisation inom Svenska kyrkan som arbetar i trohet mot Svenska kyrkans bekännelse på församlings-, stifts- och riksnivå. Förbundet som bildades i ärkebiskopsgården i Uppsala 1918 med ärkebiskop Nathan Söderblom som förbundets förste ordförande har ca 80 lokalavdelningar (kårer), ca 2 500 medlemmar (kår-, grupp- eller direktanslutna) och utövar verksamhet inom samtliga stift – dock med viss begränsning av verksamhet i Luleå och Visby stift.

Förbundet vill

  • samla kvinnor och män, unga och gamla, till engagemang i och ansvarstagande för kyrkans samtliga uppgifter: gudstjänst,  diakoni undervisning och mission
  • främja kristen gemenskap och fördjupa kunskapen om  kristen tro,  kunskapen om Guds ord och om kyrkans tradition och liv,
  • skapa opinion och vara redskap för kristna  värderingar i samhället,
  • vara ett forum för samtal inom kyrkan om dess uppgifter och möjligheter och
  • verka för en positiv och engagerande syn på  lekmannaskapet  och därtill vara en röst  för lekmän/frivilligkrafter i Svenska kyrkan.

Svenska kyrkans lekmannaförbund på församlingsnivån

Lekmannaförbundets verksamhet utövas huvudsakligen på församlingsnivån och skiftar till innehåll och omfattning. Verksamheten är särskilt inriktad på församlingarnas gudstjänstliv med delaktighet på olika sätt inför och under församlingarnas gudstjänstfirande, delaktighet som kyrkvärdar, guds-tjänst- värdar, textläsare, kollektupptagare och som medhjälpare och lärare för barn- grupper och i söndagsskolor, medhjälpare vid tillhandahållande av kyrkans sak- rament, dop och  nattvard, samt med ansvar för bönesamlingar, andakter mm.

Förbundets verksamhet på församlingsnivån är också och inte minst inriktad på bibelstudier, bibelsamtal och studiecirkelverksamhet (ofta i samverkan med SENSUS, studieförbund) i syfte att väcka och fördjupa kunskap om kristen tro. Till detta kommer församlingsaftnar (inspirations-, informations- och föredrags-kvällar med undervisning), temakvällar, studiebesök och studieresor jämte gemenskaps- och erfarenhetsutbyten mellan kyrkfolk i olika stift och församlingar.

Till förbundets verksamhet på församlingsnivån hör också diakonal verksamhet med hem- och sjukbesök, möten med och omsorg om kommande och nyanlända flyktingar, möten med nyinflyttade, gemenskapsträffar, fadderverksamhet mm.

Svenska kyrkans lekmannaförbund på stiftsnivån

Lekmannaförbundets verksamhet på stiftsnivån är inriktad på att förverkliga förbundets målsättning genom sammanhållning av och dialog med stiftens lokalavdelningar (kårer) och lekmannagrupper där samtliga lokalavdelningar och lekmannagrupper årligen kallas till och flertalet deltar i stadgeenliga  stiftskonvent med bl.a. särskilt utsedda ombud.

Lekmannaförbundet på stiftsnivån kallar och samordnar årligen stiftens lokalavdelningar och lekmannagrupper tillolika mindre formbundna sammankomster t,ex .höstkonvent,  inspirationssamlingar, lekmannadagar och temadagar mm. Stiftsnivån bearbetar motioner från lokalavdelningar (kårer) och utformar också egna motioner till riksnivåns beslutande organ – förbundets  rikskonvent.

Svenska kyrkans lekmannaförbund på riksnivån

Lekmannaförbundets verksamhet på riksnivån är inriktad på att förverkliga förbundets målsättning bl.a. genom att som högsta beslutsorgan i samband med regelbundet återkommande rikskonvent fatta beslut i verksamhetsfrågor som genom motioner presenterats och därefter bearbetats . Ordinarie rikskonvent hålls vartannat år på kallelse av förbundsordföranden.  Rikskonventens förhandlingar är öppna för alla medlemmar i  förbundet. I anslutning till rikskonventen anordnas gudstjänster, inspirationsmöten och programinslag för gemenskap och information.

Förbundets verksamhet på riksnivån leds av förbundsrådet (FR) vilket består av förbundets ordförande, första och andra vice förbundsordförande, förbundets sekreterare, förbundets vice sekreterare, förbundets kassör jämte en representant från varje stiftsförbund.  Förbundsrådet utser inom sig ett arbetsutskott (AU) som består av ovan nämnda funktionärer bortsett från representanter från stiftsförbunden. Mellan förbundsrådets sammanträden får arbetsutskottet besluta i ärenden som framgår av en särskild delegationsordning, beslutad av förbundsrådet.

Lekmannaförbundets verksamhet på riksnivån är också  inriktad på att förverkliga förbundets målsättning  genom att vartannat år mer påtagligt realisera  de delar av Lekmannaförbundets målsättning som motsvarar att främja kristen gemenskap och fördjupa kunskapen om  kristen tro,  kunskapen om Guds ord och om kyrkans tradition och liv, att skapa opinion och vara redskap för kristna  värderingar i samhället samt att vara ett forum för samtal inom kyrkan om dess uppgifter och möjligheter.  Denna del av förbundets målsättning realiseras vartannat år genom s.k. riksmöten  på tre platser i landet, Riksmöte Syd , med verksamhetsansvar hos stiftsförbunden i Lunds, Växjö, Göteborgs och Skara stift,  Riksmöte Mitt, med verksamhetsansvar hos stiftsförbunden i Karlstads, Västerås, Strängnäs, Linköpings, Uppsala och Stockholms stift samt Riksmöte Nord, med verksamhetsansvar hos stiftsförbunden i Härnösands och Luleå stift.

Tidskrift

Lekmannaförbundet ger fyra gånger under ett kalenderår ut en tidskrift med  förbundets medlemmar som särskild målgrupp, Lekman i Kyrkan. Tidskriften finns att läsa och inhämta på förbundets hemsida.

Förbundsbutik

Lekmannaförbundet har en förbundsbutik med varor knutna till förbundets målsättning och från vilken varor kan beställas enligt särskild blankett – se förbundets hemsida. Ansvariga för förbundsbutiken är Gert Råvik gertravik@hotmail.com  och Berit Olsson från Helsingborg. Varusortiment och priser samt särskild beställningslista kommer att finnas på förbundets hemsida från och med den 1 juni 2017.

Internationella kontakter

Lekmannaförbundet på riksnivån har internationella kontakter  med evangeliska lutherska lekmannarörelser i Tyskland,  Norge (KM – Kristent Mannsarbeid) och  Finland.

Ideellt Forum

Lekmannaförbundet är en av 26 huvudmän i Ideellt Forum. Ideellt Forum vill bidra till att fler människor med stolthet bär sin tillhörighet till Svenska Kyrkan. Likaså vill Ideellt Forum visa på och ge sitt stöd till strukturer som underlättar för fler att även praktiskt vara delaktiga i det lokala församlingslivet i Svenska Kyrkan. Ideellt Forum i Svenska Kyrkan är beteckningen på ett samarbete mellan olika inomkyrkliga organisationer. Tillsammans bildar organisationerna ett nätverk kring delaktighet och engagemang i det lokala församlingslivet. Ideellt Forum vill lyfta fram idealitetens betydelse i församlingslivet . Målsättningen är att synliggöra församlingarnas medlemmar som bärare av kyrkans uppdrag. Ideellt Forum vill vara en mötesplats där man byter erfarenheter och där man inspirerar varandra till att underlätta det personliga engagemanget i det lokala församlings-arbetet. Ideellt Forum är en öppen mötesplats för alla organisationer och enskilda  som vill stärka frivillighet och personligt engagemang i Svenska Kyrkan.