Välkommen till Svenska Kyrkans Lekmannaförbund

Från vänster: Växjö Domkyrka, återinvigningen av Bergs kyrka, biskopsvapnet och biskop Fredrik Modéus

Växjö stift
omfattar större delen av Småland och hela Öland. Stiftsorganisationen har till uppgift att stödja stiftets 173 församlingar i deras grundläggande uppdrag som är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Stödet sker bland annat genom förbön, fortbildning, rådgivning och information samt genom förvaltning av prästlönetillgångar i stiftet, vilka består av skog, jord och fondkapital. Stiftet står i ett framtidsarbete som kretsar kring Växjö stifts gemensamt framtagna framtidsbilder. Framtidsbilderna beskriver hur Svenska kyrkan i Växjö stift ser ut i framtiden. Läs mer här.

Biskop Fredrik Modéus valspråk är ”Guds nåd är allt du behöver”.

Jubileum 100 år

Svenska Kyrkans Lekmannaförbund fyller 100 år måndagen den 22 oktober 2018

Svenska Kyrkans Lekmannaförbund 100 år - 2018

Svenska Kyrkans Lekmannaförbund är en självständig frivilligorganisation inom Svenska kyrkan som arbetar i trohet mot Svenska kyrkans bekännelse. Förbundet är verksamt på församlingsnivå, stiftsnivå och riksnivå.

Förbundets målsättning är

  • att samla kvinnor och män i alla åldrar till engagemang i och ansvarstagande för kyrkans alla uppgifter: gudstjänstliv, diakoni, undervisning och mission
  • att fördjupa kunskapen om kristen tro och kyrkans liv samt främja kristen gemenskap
  • att skapa opinion för kristna värderingar i samhället
  • att vara ett forum för samtal om kyrkan och dess uppgifter och möjligheter
  • att verka för en positiv och engagerande syn på lekmannaskapet och vara en röst föt lekmän i Svenska kyrkan

Vi är för närvarande sammanlagt drygt 5 000 medlemmar i ca 140 lokalavdelningar (kårer)

Bli medlem

Läs mer om förbundet och vår historia

"Lekmannen"

Här återfinns alla nummer av ”Lekmannen” från 2007 fram till idag

Till arkivet

Förbundsrådet

I förbundsrådet arbetar vi med frågor rörande...

Medlemmar i förbundsrådet

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet arbetar med frågor rörande...

Läs mer om arbetsutskottet

Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren
(Lukas 2:11)