Jubileum 100 år

Svenska Kyrkans Lekmannaförbund fyller 100 år måndagen den 22 oktober 2018

Uppsala domkyrka

Helga TrefaldighetskyrkanFör att finansiera Lekmannaförbundets 100-årsjubileum under sommaren 2018 med kostnader för lokaler, föredragshållare, övriga medverkande, transporter mm behöver förbundet omgående ekonomiskt stöd / ekonomisk hjälp. Lekmannaförbundet vädjar om en penninggåva oaktat gåvans storlek – liten eller stor – till stor glädje för förbundets 100-års jubileum vilken i tacksamhet tas emot på Lekmannaförbundets plusgiro 50 27 87 – 5.

Anteckna ”jubileumsfond” vid sidan om avsändare eller i det utrymme som finns för meddelande till mottagaren.

Penninggåvor har hitintills lämnats av stiftsförbund, kårer (lokalavdelningar), enskilda medlemmar och utomstående intressenter. Inflödet av gåvor har med undantag av sommaren 2017 hela tiden ökat först under januari 2017 – maj/juni 2017 från 10 000 kr till ca 30 000 kr. Från augusti/september 2017 har inflödet fortsatt så att behållningen i februari/mars 2018 stannat vid ca 50 000 kr.

Utgifter knutna till förbundets 100-års jubileum har hitintills vari blygsamma med utgifter för ledamöters kostnader för resor till och från Uppsala med tillägg för någon övernattning och lunch. Nu den 12 juni 2018 utgör behållningen i jubileumsfonden ca 158 000 kr vilket betyder att inflödet under de senaste månaderna har varit stort och att Lekmannaförbundet såväl under som efter jubileet är bättre rustat att tjäna vår Svenska kyrka och Kristus inom kyrkans alla fyra huvuduppgifter: gudstjänstliv, diakoni, undervisning och mission. Härutöver är Lekmannaförbundet nu bättre rustat att främja kristen gemenskap och fördjupning av kunskapen om kristen tro och kyrkans liv (tradition) samt bättre rustat att skapa opinion för kristna värderingar i samhället.

Herre, låt gåvorna till förbundet bli till välsignelse för jubileet och för Ditt rike!

Anders Nordberg