Stiftskonvent i Stockholms stift

Lekmannaförbundet i Stockholms stift bjöd in till stiftskonvent den 23 april 2017. Från olika håll i stiftet kom intresserade till Gustavsberg/Ingarö församling, österut räknat från Stockholm, till detta konvent som började med gudstjänst i Gustavsbergs kyrka. Psalmsången ljöd extra kraftigt denna dag med alla vana gudstjänstbesökare. Komminister Magnus Magnusson framhöll i sin predikan vikten av lekmännens stora roll i dagens kyrka och Magnus hade valt psalmer som bekräftade detta. I församlingshemmet ”Kyrkettan” (ortens första Konsumbutik nu omgjord till pastorsexpedition och församlingshem) serverades lunch och kaffe.

Gustavsbergaren Ingvar Pettersson berättade om uppväxttid och arbetsliv under 50 år i denna lilla bruksort så nära Stockholm.

Konventsförhandlingarna inleddes med att ordförande Gunnel Berggren Larsson hälsade alla välkomna varefter hölls en kort parentation. Till att leda förhandlingarna valdes Kjell Aggefors. Konventet godkände verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse varefter vissa val förrättades. Till ordförande på ett år omvaldes Gunnel Berggren Larsson och till vice ordförande utsågs genom nyval Jimmy Ullgren från Vallentuna. Till kassör på ett år nyvaldes Björn Falkeblad, Järfälla. Gunnel Berggren Larsson informerade om riksförbundets planer inför förbundets 100-årsjubileum 2018 och om att det finns ett stort behov av inkomster till jubileet i syfte att minimera förbundets nettokostnader. Stiftskonventsrådet fick till uppgift dels att efterfråga ekonomiskt stöd från församlingarna i stiftet, dels att till förbundets jubileumsfond skicka en penningsumma som bestäms senare.

Stiftsförbundet upplyste dels om att en resa till och från Uppsala planeras äga rum under stiftsförbundets lekmannadag i oktober 2017, dels om att det traditionella adventssamkvämet i S:t Matteus församling kommer att äga rum fredagen den 7 december 2017. Frågor kring det krympande medlemsantalet diskuterades och konventsrådet fick uppdrag att komma med förslag till hur vi vänder detta.

Två ledamöter i stiftskonventsrådet avtackades, vice ordförande Kjell Aggefors och kassör Johan Brinck. Båda har varit knutna till rådet under många år och medverkat till mycket av godo för Lekmannaförbundet i Stockholms stift. Stiftskonventet avslutades i tacksamhet till Herren och med bön om framgång i Lekmannaförbundet i Stockholms stifts arbete varefter deltagarna med buss och bil reste åter till Stockholm i ett kyligt men soligt vårväder.

Gunnel Berggren Larsson
Ordförande i Lekmannaförbundet i Stockholms stift