Kallelse till sammanträde med Arbetsutskottet, fredagen den 9 oktober kl. 10:00 – 16:30

Kallelse till sammanträde med Arbetsutskottet, fredagen den 9 oktober kl. 10:00 – 16:30 i Oscars församlingslokaler, Fredrikshovsgatan 8, Stockholm

Dagordning

 1. Inledning
 2. Närvaro
 3. Dagordning
 4. Föregående protokoll
  • Protokoll från föregående förbundsrådsmöte, FR-möte 1/15  (22 maj 2015)
 5. Ekonomisk rapport
  • Balans- och Resultaträkning första halvåret
  • – Medlemsantal / Antal lokalavdelningar / Medlemsavgift lokalavdelningsansluten, Medlemsavgift direktansluten
 6. Alla tiders bok
  • Lägesrapport – köpta / sålda böcker
  • Intäkter/Kostnader = vinst
 7. Avstämning av arbetet i de sex Nätverken för utveckling, förnyelse och tillväxt
  1. Stadgeöversyn Svar på frågan om lokala stadgar finns saknas både från stiftförbunden och lokala kårer, se FR 1/15
  2. Medlems- och lokalavdelningsrekrytering
  3. Medvetandegöra rörelsen
  4. Rörelsens uppdrag (uppgifter)
  5. Prästkyrka eller/och lekmannakyrka (relationer)
  6. Bönen (plats, funktion, innehåll)
 8. Förbundets hemsida  och förbundets tidning, Lekman i Kyrkan
  • Hemsidan: Nulägesbeskrivning / uppföljning Finns följande: Lekman i Kyrkan, AU-, FR- och Rikskonventsprotokoll, Stadgar o Administrativa regler, Bildkollage mm.
 9. Inför Rikskonvent 2016
  • Lägesrapport
  • Information från möte med planeringsgruppen den 12 augusti i Kristianstad
  • Program
  • Medverkande
  • Bemanning av konventsbyrå mm
  • Budget, kostnader för mat och logi
  • Spridning av information om Rikskonventet 2016
  • Anmälningsblanketter mm
  • Ansökningar om bidrag mm
  • Information från möte med planeringsgruppen den 12 augusti i Kristianstad
 10. Höstkonvent (Lekmannadagar)
  • Rapportering
 11. Inspirationssamlingar (riksmöten) och jubileer
  • Hjo
  • Örebro (Solliden)
  • Umeå
  • Sturkö församlingskår 60 år
 12. Verksamhetsberättelse 2014 Vi siktar på ett första utkast till Förbundsrådet den 20 november
 13. Biskopsval och biskopsmottagningar
  • Rapportering
 14. Lekman i Kyrkan nr 4 – 2015
  • Ledare
  • Biskopshälsning
  • Betraktelse
 15. Läget i Stiften
 16. Nästa FR och AU
 17. Övriga frågor
 18. Avslutning

Välkomna!

Marie Nederman
förbundssekreterare

Anders Nordberg
förbundsordförande