Sverigebönen Bed för Sverige under Nationaldagen den 6 juni !

Sverigebönen utgörs av ett ekumeniskt nätverk av representanter för kristna kyrkor och organisationer i Sverige. Svenska kyrkans lekmannaförbundingår i detta nätverk.

Sverigebönens vision är bland annat att en allkristen bönesamling ska förverkligas under Sveriges nationaldag den 6 juni i samtliga Sveriges 290 kommuner. År 2016 samlades människor till nationaldagsbön på 215 orter i 163 kommuner. Detta år hade fler orter än tidigare alla kyrkor som deltagare i bönesamlingar och lekmannaförbundet deltog genom flera lokalavdelningar på många håll. En mäktig symbol för kristen enheti Sverige blev tusenårsfesten vid Husaby kyrka den 14 juni 2000 till minnet av den förste svenske kungen som blev kristen och lät döpa sig, Olof Skötkonung. I denna fest deltog flera av ledarna för de olika kyrkorna i Sverige och där stod de då tillsammans som en enhet i Kristus. Många upplevde en stark andens vind över alla de ca femtusen som var närvarande. Detta möte gav inspiration till följande;

  • Nationaldagen den 6 juni ska vara nationell bönedag för Sverige.
  • Bönen ska vara ekumenisk och omfatta alla som vill vara med och delta i bön till Gud för vårt land.
  • Bönen på nationaldagen avses få spridningi vida kretsar även utanför kyrkorna, genom media och genom att ledande personer uttalar sin avsikt att be för Sverige denna dag, och om möjligt genom att bön ingår i det officiella nationaldagsfirandet.

Visionen för Sverigebönen har senare utvidgats till att även inspirera till daglig personlig och regelbunden kollektiv bön och förbön för Sveriges land – en bönevåg som sköljer över landet om och omigen.

Sverigebönens vision är sammanfattningsvis:

  • Allkristen bönesamling under nationaldagen den 6 juni i alla kommuner i Sverige
  • Bönerörelse av kristna från alla generationer och folkslag i Sverige, som året runt samlas till allkristen bön, lovsång och förbön för varje ort och för vårt land, med en folkväckelse genom tron på Jesus Kristus som mål.
  • Bönerörelse med öppenhet för den helige Andes kraft och gåvor.
  • Bönerörelse med fokus på samhällets behov och upprättelsen av dess grundpelare.

Att samhällets värderingar styrs och formas av ett antal bärande områden av inflytande är inte någon ny företeelse. Sverigebönen har valt att kalla dessa bärande områden för samhällspelare.

Tre ledare med stort förtroende i kristenheten,Loren Cunningham, Bill Bright och Francis Schaeffer fick oberoende avvarandra under 1970-talet ett liknande tilltal om dessa samhällspelare, vilket på nytt förstärkte den bibliska visionen om att Guds rikes kraft är till för hela samhället – världen. Guds församling är kallad att vara saltet och ljuset i dennavärld, att inte göra skillnad på vardag och söndag. Alla dagar, var man än är och vad man än gör, tjänar man Herren. Guds vilja, Guds rike synliggörs genom församlingen i den helige Andes kraft. Det är radikalt, enkelt och djupt bibliskt.I stället för att dra sig undan går vi, Jesulärjungar, ut i hela verkligheten och vardagen. Genom bön och arbete genomsyras samhället och då är församlingen autentisk (verklig). Vi lever i världen men inte av världen (Joh 17:15-16). Sverigebönenvill verka för att denna medvetenhet stärks hos varje Jesu efterföljare genom ett medvetet bönearbete och ett samhällsengagemang inspirerat av Guds ord och Guds Ande. Visionen om samhällspelarna utgår från sju huvudområden. De sju samhällspelarna är tänkta som en utgångspunkt som ett stöd ochvägledning i förbönen.

1. Politiker och Myndigheter

1 Tim 2:1 ”Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla som har makt.”

Vi uppmanas i Guds ord till bön för alla som har makt att fatta myndighetsbeslut – för alla i ledande ställning. Dessa behövervishet och kraft från Gud för sinaviktiga uppdrag. Därmed ber vi för alla beslutsfattare inom regering, riksdag,landsting, kommuner och andra myndigheter och inte minst för vår statsminister (regeringschef) samt för vår statschef. Vi ber om saklighet och trovärdighet i all debatt och information. Vi ber om fred och om Guds hand över Sveriges försvar, över polis- och rättsväsende, om skydd för alla människors liv, egendom och samvaro. Vi ber om att den kristnavärdegrunden ska få genomsyra hela vårt samhälle.

2. Guds församling – Kristi kropp

Apg 1:8 ”Men ni ska få ta emot kraft när den helige Ande kommer över er, och ni ska bli mina vittnen i Jerusalem, och i hela Judéen och, Samarien, och ända till jordens yttersta gräns.”

Vi får vara hans vittnen i den helige Andes kraft. Vi ber frimodigt om ett andligt uppvaknande – en Jesuscentrerad, bibeltrogen och Andefylld väckelserörelse – i Guds församling men också över helavårt land. Gud kallar Sveriges kristna att finna vägar att nå ut med budskapet om Jesus. Andens enhet som redan är given måste synliggöras och allt tydligare i hela Jesu kropp och leda till positiv samverkan. LEKMAN I KYRKAN 19 Vi ber att Bibeln och bönen får ta mycket större plats i kyrkornas program. Vi ber att Guds församling får fungera som en andlig familj för alla som kommer till tro. Gud vill utgjuta sin Ande över alla, till allt gott verk i Kristi kropp. Res upp din församling Herre så att hon framstår som trovärdig och fylld med kraft både i ord och handling.

3. Familjen

Matt 19:4-6 ”Han svarade: Har ni inteläst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna? Och han fortsatte: Därför ska en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två ska bli ett. De är inte längre två utan ett. Det Gud har fogat samman ska människan alltså inte skilja åt.”

Så byggs samhället från den lilla gruppen, familjen. Vi ber om beskydd över alla familjer, föräldrar och barn. I hemmen präglas den uppväxande generationen.Vår bön är att evangeliet om Jesus får prägla livet i familjen. Familjen är kallad att bjuda in Jesus i hemmets centrum. Där förs också tron vidare. Vi ber om beskydd för alla ofödda barn och att deras rätt till liv respekteras. Vi ber också för våra äldre, för en trygg ochvärdig ålderdom. Vi ber för alla ofrivilligt ensamstående och för dem som saknar medmänsklig värme och omsorg. Låt Guds församling med Guds närvaro få bli en verklig och sann gemenskap.

4. Media

Ords 3:3 ”Låt aldrig godhet och sanninglämna dig; bind dem runt din hals, ristain dess initialer i ditt hjärta.”

Vi ber för alla som är verksamma inom media att sanning och saklighet får fö- reträde framför kommersiella intressen, egna agendor och det för tillfället politiskt korrekta. Vi ber för kristna ledare och medarbetare om frimodighet att stå emot när opinionen blir för ensidig. Vi ber att kristen media ska präglas av profetisk skärpa och en kärlek till både nåd och sanning. Vi ber om kompetenta och andefyllda kristna journalister, debattö- rer, skribenter och programledare i såväl profan som kristen media. Vi ber för alla som påverkas av den pågående digitaliseringen och omstruktureringen av mediebranschen, om vishet till att bevara god journalistik och en allsidig kommunikation.

5. Utbildning/Undervisning

Ords 22:6 ”Led ett barn in på den väg han ska gå, så viker han inte av från den när han kommer upp i åren.”

Vi ber för all utbildning och undervisningi hela den svenska skolvärlden, SFI,vuxenutbildning, folkhögskolor, universitet, högskolor och all vetenskaplig forskning. Vi ber om resurser för skolsatsningar och för god tillgång på lärare och personal. Vi ber för alla barn och de första viktiga åren i kontakten med skolansvärld, om trygghet och goda relationeri alla skolor, för god pedagogisk utveckling och ett balanserat kursprogram för ungdomar under hela studietiden, och om insikt om gåvor och kallelser vid val till fortsatta studier och yrken. Vi ber för skolledare och lärare, om vishet och beskydd att värna om skollag och värdegrund och om förmåga att se till elevernas bästa. Vi ber för alla kristna lärare och skolor med kristen profil, om god tillströmning av såväl elever som lärare till dessa.

6. Näringsliv och Arbetsplatser

1 Mos 1:28 ”Gud välsignade dem och sade: Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över fiskarna i vattnet, och över fåglarna under himmelen och över alla djur som rör sig på jorden.”

Som Guds avbild är vi skapade till att tjäna honom och våra medmänniskor.Vi får vara hans medskapare och bidra till utveckling av samhälle, av varor och tjänster i alla sektorer, i allt gott verk. Vi ber om arbetstillfällen för alla i arbetsför ålder, om vägar ut ur arbetslöshet genominnovation och entreprenörskap. Vi ber om goda ledare och gott medarbetarskap på alla arbetsplatser och om ett omsorgsfullt ansvarstagande för både människor, miljö och samhälle. Vi ber om vishet och frimodighet för alla kristna på arbetsplatseri hela vårt land, om ett rättfärdigt förvaltarskap och att kristna får vara fö- rebilder i allt.

(2 Tess 3:11-12 – Men nu hör vi att en del bland er lever oordentligt. De arbetarinte utan går bara och drar. Sådana befaller och förmanar vi i Herren Jesus Kristus att de skall arbeta och hålla siglugna och äta sitt eget bröd.)

7. Kultur och Idrott

Predikaren 3:11 ”Allt har han gjort skönti sin tid. Också evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk, från begynnelsen till änden.”

Vi ber om kristet inflytande över litteratur, konst, musik och underhållning, att kyrkans röst blir hörd och tagen på allvari kulturvärlden. Vi ber om att kristen tro ska få en allt större plats i det offentliga rummet och att de som är troende fårleva i ett andligt beskydd. Vi ber för allaidrottsledare och idrottare, att de förmårvara goda förebilder och vi ber också om frimodighet för alla kristna i idrottsvärlden.

Martin Luther uttalade följande ord om bönen
Du måste lära dig att ropa och inte sitta där för dig själv eller ligga på bänken, hänga huvudet och bita och gnaga dig själv med dina tankar, sörja och söka efter hur du kan komma undan, och endast tänka på hur illa det går för dig, hur synd det är om dig och vilken bedrövlig människa du är. Nej, upp med dig du late, fall på knä och lyft händerna och ögon upp mot himmelen, sjung eller läs en psalm eller bed Fader vår. Lägg fram din nöd för Gud, klaga och ropa till honom, under tårar om så skall vara. Kort skall man bedja – men ofta och starkt.

Anders Nordberg