Jubileum 100 år

Svenska Kyrkans Lekmannaförbund fyller 100 år måndagen den 22 oktober 2018

För att finansiera Lekmannaförbundets 100-års jubileum som firas under sommaren 2018 behöver förbundet omgående ekonomsikt stöd / ekonomisk hjälp. Lekmannaförbundet vädjar därför om en penninggåva som oaktat beloppsstorlek kan överföras till Lekmannaförbundets plusgiro 50 27 87 – 5.

Anteckna ”jubileumsfond” i det utrymme som finns för meddelande till gåvomottagaren. Upplysning om fondens tillgångar lämnas löpande i varje nummer av Lekman i Kyrkan fram till jubileet 2018. Inkomster och utgifter knutna till jubileet kommer också att redovisas löpande. Svenska kyrkans Lekmannaförbund främjar varje människas engagemang och ansvarstagande att på frivillig grund tjäna vår Svenska kyrka i samtliga kyrkans uppgifter samt främjar kristen gemenskap och fördjupning av kunskapen om kristen tro och kyrkans liv (tradition)!

Herre, låt förbundets 100-årsjubileum genom dessa gåvor bli till välsignelse och glädje för Ditt rike!

I tacksamhet!
Anders Nordberg, Förbundsordförande

Medlemmar, lokalavdelningar (kårer) och stiftsförbund har under de två första månaderna 2017 till jubileumsfonden lämnat gåvor till ett sammanlagt värde av ca 10 000 kr. Stort tack för dessa gåvor! I tacksamhet tar förbundet på samma sätt mot ekonomiskt stöd under kommande månader och lämnar åter en lägesrapport om fondens storlek vid tidpunkten för publiceringen av nästkommande tidskrift nr 2-2017.