Jubileum 100 år

Svenska Kyrkans Lekmannaförbund fyller 100 år måndagen den 22 oktober 2018

För att finansiera Lekmannaförbundets 100-årsjubileum under sommaren 2018 med kostnader för lokaler, föredragshållare, övriga medverkande, transporter mm behöver förbundet omgående ekonomiskt stöd / ekonomisk hjälp. Lekmannaförbundet vädjar om en penninggåva oaktat gåvans storlek – liten eller stor – till stor glädje för förbundets 100-års jubileum vilken i tacksamhet tas emot på Lekmannaförbundets plusgiro 50 27 87 – 5.

Anteckna ”jubileumsfond” vid sidan om avsändare eller i det utrymme som finns för meddelande till mottagaren. Penninggåvor har hitintills lämnats av några stiftsförbund och lokalavdelningar men också av enskilda medlemmar. Under sommarmånaderna har inflödet inte varit lika stort som under vintern och våren 2017 men likväl ett inflöde av gåvor vars värde vid månadsskiftet augusti/september uppgick till sammanlagt ca 34 000 kr. Under sensommaren har kontakt tagits med biskopsenheten i Uppsala som till glädje för och i tacksamhet från förbundet har låtit meddela att biskop Ragnar Persenius deltar i och medverkar under jubileet. Planeringsarbetet påbörjas mer konkret genom ett till den 16 oktober bestämt AU- och planeringsgruppmöte i Uppsala. Utgifter knutna till jubileet har därför hitintills varit små och inskränkt sig till några ledamöters resekostnader till och från Uppsala. Upplysning om Inkomster och utgifter knutna till jubileet kommer på sätt tidigare sagts att lämnas löpande framöver. Svenska Kyrkans Lekmannaförbund gläds åt och uppmuntrar allas engagemang i och ansvarstagande för att på frivillig grund tjäna vår Svenska kyrka inom alla dess fyra huvudområden; gudstjänstliv, diakoni, undervisning och mission. Härutöver vill Svenska Kyrkans Lekmannaförbund främja kristen gemenskap och fördjupning av kunskapen om kristen tro och kyrkans liv (tradition) samt uppmuntra till och de facto skapa opinion för kristna värderingar i samhället. Herre, låt förbundets 100-årsjubileum genom dessa gåvor bli till välsignelse och glädje för Ditt rike!

I glädje!
Anders Nordberg