Jubileum 100 år

Svenska Kyrkans Lekmannaförbund fyller 100 år måndagen den 22 oktober 2018

Uppsala domkyrka

Helga TrefaldighetskyrkanFör att finansiera Lekmannaförbundets 100-årsjubileum under sommaren 2018 med kostnader för lokaler, föredragshållare, övriga medverkande, transporter mm behöver förbundet omgående ekonomiskt stöd / ekonomisk hjälp. Lekmannaförbundet vädjar om en penninggåva oaktat gåvans storlek – liten eller stor – till stor glädje för förbundets 100-års jubileum vilken i tacksamhet tas emot på Lekmannaförbundets plusgiro 50 27 87 – 5.

Anteckna ”jubileumsfond” vid sidan om avsändare eller i det utrymme som finns för meddelande till mottagaren. Penninggåvor har hitintills lämnats av några stiftsförbund och lokalavdelningar men också av enskilda medlemmar. Under sommarmånaderna har inflödet inte varit lika stort som under vintern och våren 2017 men likväl ett inflöde som resulterat i en total behållning vid månadsskiftet augusti/september om ca 34 000 kr. Härefter har inflödet åter ökat behållningen i jubileumsfonden som vid månadsskiftet november/december 2017 var ca 41 000 kr.

Planeringsmöte har hållits den 16 oktober i Uppsala och ett ramprogram för Rikskonvent 2018 finns redovisat i Lekmannaförbunets förbundsrådsprotokoll (FR 2/17) från den 10 november 2017. Såväl protokoll från Lekmannaförbundets planeringsmöte, AU 2/17, från den 16 oktober som protokoll från Lekmannaförbundets FRmöte, FR 2/17, från den 10 november finns publicerat på Lekmannaförbundets hemsida. Upplysning om inkomster och utgifter knutna till jubileet har hitintills varit små och inskränkt sig till ledamöters kostnader för resor till och från Uppsala med tillägg för kostnader för någon lunch. Inflödet av penninggåvor har härefter fortsatt och behållningen i jubileumsfonden vid månadsskiftet februari/mars 2018 var ca 50 000 kr.

Svenska Kyrkans Lekmannaförbund gläds åt och uppmuntrar alla till engagemang och ansvarstagande för att på frivillig och ideell grund tjäna vår Svenska kyrka och därmed Kristus inom alla kyrkans fyra huvudområden: gudstjänstliv, diakoni, undervisning och mission. Härutöver vill Svenska Kyrkans Lekmannaförbund främja kristen gemenskap och fördjupning av kunskapen om kristen tro och kyrkans liv (tradition) samt uppmuntra till och de facto skapa opinion för kristna värderingar i samhället. Herre, låt förbundets 100-årsjubileum genom dessa gåvor bli till välsignelse och glädje för Ditt rike!

I glädje!
Anders Nordberg